Biểu mẫu C/O và Cách khai

1. Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):

 • Hồ sơ thương nhân: Phụ lục 1
 • Đơn đề nghị cấp C/O: Phụ lục 2
 • Phiếu ghi chép: Phụ lục 3
 • Mẫu A (GSP): Phụ lục 4
 • Mẫu B (Ordinary): Phụ lục 5
 • Mẫu ICO (Coffee): Phụ lục 6
 • Mẫu Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ): Phụ lục 7
 • Mẫu DA59 (Nam Phi): Phụ lục 8
 • Mẫu Peru: Phụ lục 9

2. Mẫu khác:

 • Mẫu Giấy chứng nhận: Phụ lục 10
 • Mẫu bảng kê nguyên vật liệu: Phụ lục 11 (Từ BK01 đến BK13)
 • Mẫu công văn đề nghị được gỉảm chứng từ: Phụ lục 12