Biểu mẫu C/O và cách khai

26/08/2012 01:26

1. Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):

 • Hồ sơ thương nhân: Phụ lục 1
 • Đơn đề nghị cấp C/O: Phụ lục 2
 • Phiếu ghi chép: Phụ lục 3
 • Mẫu A (GSP): Phụ lục 4
 • Mẫu B (Ordinary): Phụ lục 5
 • Mẫu ICO (Coffee): Phụ lục 6
 • Mẫu Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ): Phụ lục 7
 • Mẫu DA59 (Nam Phi): Phụ lục 8
 • Mẫu Peru: Phụ lục 9

2. Mẫu khác:

 • Mẫu Giấy chứng nhận: Phụ lục 10
 • Mẫu bảng kê nguyên vật liệu: Phụ lục 11 (Từ BK01 đến BK13)
 • Mẫu công văn đề nghị được gỉảm chứng từ: Phụ lục 12

 

Đính kèmDung lượng
Phu luc 1 (Ho so thuong nhan).xlsx (2017)39.85 KB
Phu luc 2 (Don de nghi cap CO).docx (2116)16.35 KB
Phu luc 2 (Don de nghi cap CO).pdf (990)133.17 KB
Phu luc 3 (Phieu ghi chep).xlsx (1501)27.54 KB
Phu luc 3 (Phieu ghi chep).pdf (685)159.78 KB
Phu luc 4 (Form A).pdf (2202)171.57 KB
Phu luc 5 (Form B).pdf (1950)275.15 KB
Phu luc 6 (Form ICO).pdf (534)367.63 KB
Phu luc 7 (Mau Turkey).pdf (448)267.2 KB
Phu luc 8 (Mau DA59).pdf (358)220.64 KB
Phu luc 9 (Mau Peru).pdf (207)193.3 KB
Phu luc 10 (Mau Certificate).pdf (1375)196.77 KB
Phu luc 11 (Bang ke NVL).xlsx (2247)158.2 KB
Phu luc 12 (CV de nghi giam chung tu).docx (616)20.25 KB