Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 2015

05/01/2016 06:40

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - MPI (tính từ 01/01 - 20/12/2015)

Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM
Tổng hợp

Tài liệu: