Singapore - 7 vấn đề cần biết về TPP

23/10/2015 03:49

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã đưa ra bản tóm lược 07 vấn đề cần biết về TPP.

Tài liệu: