New Zealand: Tóm tắt một số nội dung TPP

14/10/2015 02:18

Ngày 5/10/2015, Hiệp định TPP đã chính thức kết thúc đàm phán.

Ngay sau khi đàm phán kết thúc, các nước TPP đã công bố bản Tóm tắt TPP trong đó miêu tả nội dung 30 chương đàm phán của TPP.

Bên cạnh đó, một số nước TPP cũng đã xây dựng và công bố một số kết quả đàm phán TPP có tác động lớn đến nền kinh tế và các doanh nghiệp của nước mình.

Dưới đây là bản Thông tin và Tóm tắt một số kết quả đàm phán TPP do Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cung cấp trên trang web chính thức của mình.

Nguồn Trung tâm WTO