Luật xây dựng

21/01/2015 03:15

Số hiệu: 50/2014/QH13

Ngày ban hành: 18/06/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Phân loại: Luật

Nguồn: chinhphu.vn

[Xem thêm: Các văn bản pháp luật quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp được Quốc hội thông qua trong năm 2014]

Tài liệu: