Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

21/01/2015 03:41

Số hiệu: 71/2014/QH13

Ngày ban hành: 26/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Phân loại: Luật

Nguồn: chinhphu.vn

[Xem thêm: Các văn bản pháp luật quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp được Quốc hội thông qua trong năm 2014]