Kinh tế Việt Nam 2015

05/01/2016 06:38

Nguồn: Tổng cục Thống kê (tính đến ngày 15/12/2015)

Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM
Tổng hợp

Tài liệu: