Hội nghị Phối hợp Hành động tạo Thuận lợi Thương mại

06/04/2016 08:43

Tài liệu Hội nghị "Phối hợp Hành động tạo Thuận lợi Thương mại" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), và Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA) tại Đồng Nai ngày 04/04, Bình Dương ngày 05/04 và TP.HCM ngày 06/04.