Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) giới thiệu ấn phẩm lần thứ 8 Sách Trắng – Các Vấn đề Thương mại / Đầu tư và Kiến nghị 2016 (Sách Trắng 2016)

04/03/2016 03:16