Chỉ số giá tiêu dùng các tháng qua qua các năm

14/05/2010 09:16

Nguồn: Tổng cục Thống kê