Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

06/01/2012 04:04

Số hiệu văn bản: 09-NQ/TW

Tên văn bản: Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam
Loại văn bản: Nghị quyết 
CQ ban hành: Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 9/12/2011 
Tài liệu: