[Báo cáo tổng quan] Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

24/02/2016 02:02

'Báo cáo Việt Nam 2035' gồm 7 chương nghiên cứu sâu về 3 trụ cột phát triển, 6 chuyển đổi lớn; đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng để Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035.

Báo cáo đưa ra mục tiêu tổng quát là thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững môi trường. Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục trong 20 năm tới với mức tăng thu nhập bình quân đầu người hằng năm khoảng 7%, tức là tương đương với mức tăng trưởng GDP hằng năm là 8%. Để đến năm 2035 Việt Nam đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 15.000-18.000 USD.

Bên cạnh chính sách phát triển kinh tế nhanh và mạnh mẽ, Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị về sự cần thiết của các chính sách bảo đảm công bằng trong phát triển và cơ hội tiếp cận dịch vụ cơ bản cho mọi người nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội như người nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Đồng thời cần nâng cao nâng cao trách nhiệm và năng lực giải trình của Nhà nước.

Tài liệu: