Đăng ký tham dự khóa học

Tiết kiệm điện cho ngành chế biến thủy sản đông lạnh

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập