Đăng ký tham dự khóa học

Cập nhật văn bản pháp luật mới về thuế TNDN, thuế TNCN và những lưu ý khi quyết toán thuế năm 2017

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập