Đăng ký tham dự khóa học

Hoạch định chiến lược công ty theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và triển khai KPI trong quản trị doanh nghiệp

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập