Đăng ký tham dự khóa học

Incoterms 2010, Luật mua bán hàng hóa và Đàm phán hợp đồng thương mại

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập