Đăng ký tham dự khóa học

Huấn luyện tác phong công nghiệp TWI trong sản xuất và quản lý nguồn nhân lực

(Để thông báo các thông tin về khóa đào tạo khi cần thiết)

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập