Đăng ký tham dự hội thảo

Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập