Đăng ký tham dự hội thảo

Kết nối khách hàng và nhà cung ứng nước ngoài cho DN

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập