Đăng ký tham dự hội thảo

Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Việt Nam - Đài Loan

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập