Đăng ký tham dự hội thảo

Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp dự án luật chăn nuôi (sửa đổi)

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập