Đăng ký tham dự hội thảo

Xúc tiến thương mại - đầu tư với Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc tại Việt Nam 2017

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập