Đăng ký tham dự hội thảo

Đoàn doanh nghiệp VN đi khảo sát thị trường Cô-Oét

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập