Đăng ký tham dự hội thảo

Diễn đàn “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập