Đăng ký tham dự hội thảo

Giới thiệu báo cáo "Việt Nam trước ngã rẽ – Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới" và "Nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa DNVVN với DN đầu tư nước ngoài"

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập