Đăng ký tham dự hội thảo

Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập