Đăng ký tham dự hội thảo

Xây dựng thương hiệu – nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập