Đăng ký tham dự hội thảo

Triển lãm “Thailand Innovation and Design Expo 2017” (T.I.D.E. 2017)

( Để thông báo các thông tin về hội thảo khi cần thiết )

Đăng ký tên người tham dự:


(*) - phần thông tin bắt buộc phải nhập